Beneficis de la Programació didàctica

 

Quan es parla de “planificació” no es dubta que és una eina imprescindible per executar un projecte o procés, tot i què a l’hora de fer l’elaboració pot representar fer una tasca feixuga i amb una perspectiva de caràcter teòric que en molts casos no és prou útil, amb l’excusa de que la pràctica portada a la realitat és una altra cosa. Amb aquesta consideració, actualment, la planificació o plantejament és una de les activitats sotmeses a més discussió, si més no de manera implícita.

La derivada de la planificació és la programació en el context d’un projecte definit i es considera com una eina fonamental en tots els vessants organitzatius de molts sectors del món actual. Tanmateix l’aprenentatge per programar és una oportunitat per millorar el raonament lògic-formal de vegades envaït per altres condicionants vinculats a l’emoció i potenciar l’habilitat per la resolució de problemes. Així mateix, la programació permet exercitar altres capacitats que són útils en tots els àmbits de la vida de las persones.

Pot servir d’exemple el què des de fa un parell de dècades i actualment d’una forma vertiginosa està passant en el sector de les tecnologies de la informació en el qual la indústria del software s’ha imposat sobre totes les altres, des de les ciències més avançades a la més quotidiana, la qual cosa converteix al perfil professional de programador com un dels recursos millor valorats en el món laboral i la programació.com la peça bàsica present en molts components.

Ara bé , aquest no és l’únic factor ni sector aprendre i elaborar la programació és important. L’acció de programar significa emprar la creativitat i enginy propis per definir guies, suports…per resoldre qüestions, construir i gestionar processos de qualsevol mena. Qüestió important és el d’aportar la viabilitat per a l’adaptació, de fer canvis i d’aconseguir la innovació en la proposta definida.

En el món de l’educació i la formació, per desenvolupar l’acció i activitat docent amb fortalesa, seguretat i de manera correcta per part dels professors/es, tot atenent els requeriments legals i reglamentaris LOE, LEC, Decret 102/2010 d’autonomia…, i els marcs normatius curriculars de cada etapa “Decrets”, l’eina fonamental és la programació didàctica per nivell o etapa corresponent, la qual és el referent en el centre docent per aplicar i gestionar tots els elements necessaris i alhora imprescindibles per tal que el procés d’ensenyament- aprenentatge sigui el més òptim possible, de qualitat i amb la perspectiva definida per l’excel·lència del treball fet pels professors/s i alumnes.

Fa uns dies el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Res.EDU/17/2020, per la qual es convoca el concurs-oposició i accés a la funció pública docent pel cos de professors d’educació secundària. A part de l’adequació del contingut del procés d’oposicions, tal com està regulat legislativament i que existeixen d’altres procediments més adients per aconseguir l’acreditació de “professor/a numerari/a”, en aquest procés de selecció per proves, s’ha de destacar que s’han fet uns canvis en la seqüenciació de les mateixes i s’ha categoritzat d’una forma lligada amb la pràctica real de la docència.

La primera prova consisteix en l’elaboració i presentació de la Programació Didàctica i l’elaboració i exposició oral d’una Unitat Didàctica davant el tribunal, “per comprovar i valorar l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini necessari per a l’exercici docent”.

Com es comprova el centre d’interès és la “Programació” i la “Unitat didàctica” que forma part de la programació. Els components de la programació que s’indiquen són: Objectius, competències, capacitats, continguts, metodologia, avaluació…tots ells necessaris per tenir-los en compte quan “s’ensenya” perquè s’aprengui”.

En un vessant objectiu i proper a la neutralitat, aquest requeriment per molts/es professors/es que aspiren a una situació professional i personal d’estabilitat és una oportunitat extensiva a tot els docents per “pensar” en tenir al seu abast la programació elaborada en l’àmbit del departament, coordinació, seminari… corresponent, amb finalitat de construir diversitat, cultura de treball agradable, facilitar la inclusió i d’altres elements interessants…aprofitar per fer més efectiu i satisfactori l’exercici del seu ofici privilegiat i sovint no reconegut.

 

Salvador Soler Luz
Inspector d’Educació Emèrit. Catedràtic. Enginyer i pedagog. Director Tècnic a ESEP DUAL.
Experiencia Coordinador – Inspector de Formació Profesional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Formadors d’equips directius per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. President de Tribunal d’Oposicions de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de Formació professional.

 

 

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA 

CATALUNYA 2020

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CURS PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS A SECUNDÀRIA