Missió

  • Formar i qualificar professionals en competències professionals (tècniques,  metodològiques i actitudinals) que responguin a les necessitats del sector laboral, i  que els permeti incorporar-se a una societat dinàmica configurada en els sectors professionals.
  • Incentivar el desenvolupament de les persones basat en el seu autoconeixement i possibilitats al llarg de la seva vida professional amb la col·laboració i participació real de les empreses.
  • Participar en un procés de formació de la persona en referència al món productiu el llarg de la vida atenent a aquells objectius que lliurament es proposin i les possibilitats individuals de cadascú.

Visió

  • Ser un referent com a Centre Integral de Formació Professional que ofereix un servei personalitzat, flexible i continu en el referent de la innovació permanent, en estreta col·laboració amb el món empresarial.

Valors

  • Fomentar l’obertura mental dels alumnes en la prospectiva i la innovació tecnològica i tècnica, dirigint el procés formatiu cap la creativitat, els  reptes i la metodologia de projectes adients.
  • Incentivar el “Treball en equip” i la potenciació de la reflexió i la incentivació per a la presa de decisions.
  • El foment dels valors l’esforç, el talent professional i la cultura emprenedora, tenint com a referent el respecte i el coneixement assolit en l’aprenentatge.