Formació no reglada

ESEP, com a centre de formació professional integrat, té com a un dels seus principals objectius la inserció laboral referenciada amb la qualificació obtinguda. La col·laboració i participació directes entre el centre formatiu i les empreses i/o organitzacions, tenen com a centre d’interès la formació, per generar sinergies que propicien l’assumpció d’aquest compromís, gairebé imprescindible per a la productivitat i competitivitat actuals. Per això, la nostra oferta formativa no només és en l’àmbit de la formació reglada (Ensenyament i Treball), sinó que també oferim tot un seguit de propostes formatives en l’àmbit dels ensenyaments no reglats:

  • Preparació de proves d’accés a la Universitat.
  • Preparació de proces d’accés a la FP.
  • Preparació per a oposicions.
  • Cursos divulgatius a diferents nivells.
  • Graduats en ESO.