En educació, treballar de forma competencial suposa treballar els continguts de forma integrada. Com a conseqüència, es garanteix l’establiment del màxim de connexions entre els aprenentatges que l’alumne pot adquirir en les diferents unitats didàctiques o projectes, ja siguin referits a un o diversos àmbits.

Aquest enfocament globalitzat ofereix diferents nivells d’intensitat, que poden anar des d’un nivell mínim en què es fa una connexió dels aprenentatges dins un mateix àmbit fins a un nivell màxim en què es connecten els aprenentatges dels diversos àmbits que conformen el currículum.

Característiques dels aprenentatges competencials:

 • Transferibles: Es poden utilitzar en contextos diferents.
 • Significatius i permanents: Perduren i no s’obliden de seguida.
 • Productius: Permeten realitzar activitats que són exclusivament reproductives o repetitives.
 • Funcionals: Permeten resoldre problemes de la vida quotidiana.

Les competències bàsiques demanen l’esforç d’integrar aprenentatges de diferents àrees i àmbits de coneixement, a fi de contribuir al desenvolupament integral dels i les alumnes, acostant-los a la interpretació del món i dotant-la de significat, i facilitant-los la participació activa en aquest procés.

Tal i com s’especifica al Decret 119/2015, s’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.

Autor:

 • Salvador Soler Luz.
  Inspector d’Educació Emèrit. Catedràtic. Enginyer i pedagog.
  Director Tècnic a ESEP DUAL.
  Coordinador del curs de preparació d’oposicions a secundària.
  Experiència:
  Coordinador – Inspector de Formació Profesional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Formadors d’equips directius per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
  President de Tribunal d’Oposicions de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de F.P.