Acreditació de competències

A ESEP treballem i estem habilitats per a realitzar els processos d’Informació, Orientació i Assssorament per tal de poder acreditar les competències professionals de les persones a partir de l’experiència professional i les vies no formals de la formació a partir del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional , segons la normativa vigent en aquesta matèria.

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional és el  conjunt d’instruments i accions que ha creat l’Administració per a promoure i desenvolupar:

  • La integració dels diferents tipus de formació professional, per afavorir el desenvolupament professional i social de les persones treballadores i satisfer les necessitats detectades per les empreses, per a millorar la  competitivitat del mercat de treball.
  • La capitalització de l’experiència laboral i formació no formal, incorporant en els itineraris formatius el reconeixement del bagatge laboral, dotant-lo d’aquesta forma valor  als anys que les persones han dedicat al seu lloc de treball, i a la formació no formal.