Com fer una programació didàctica?

 

Independentment del nivell educatiu, àrea, àmbit, crèdit… sobre la qual es basa la programació didàctica, aquesta ha de presentar una coherència interna entre els seus components, i donar resposta a les qüestions següents:

 1. Integra tots els components mínims i necessaris de la programació: objectius, competències-capacitats, continguts, recursos, metodologia , avaluació i temporització?
 2. Respon a les característiques de l’alumnat?
 3. Es considera el concepte “d’escola inclusiva”?
 4. Contribueix a assolir les competències bàsiques corresponents?
 5. Es proposa els recursos digitals com material didàctic efectiu?
 6. És coherent el desenvolupament amb la resta de programacions del mateix nivell educatiu, “transversalitat”?

Les programacions didàctiques han d’estar ben estructurades i organitzades però, a més, han de ser obertes i flexibles perquè puguin adaptar-se a qualsevol singularitat i responguin en tot moment a les modificacions que puguin sorgir durant el transcurs de l’activitat a l’aula.

Les respostes d’aquestes i moltes altres preguntes relacionades amb l’elaboració d’una programació didàctica efectiva seran facilitades pel Salvador Soler al curs de preparació d’oposicions de professors de PRIMÀRIA a Catalunya 2021 impartit per ESEP en abril 2021.

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE PRIMÀRIA 

CATALUNYA 2021

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CURS INTENSIU PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS

 

Autor:

 • Salvador Soler Luz.
  Inspector d’Educació Emèrit. Catedràtic. Enginyer i pedagog.
  Director Tècnic a ESEP DUAL.
  Coordinador del curs de preparació d’oposicions a secundària.
  Experiència:
  Coordinador – Inspector de Formació Profesional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Formadors d’equips directius per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
  President de Tribunal d’Oposicions de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de F.P.

Aprenentatge competencial en la programació didàctica

 

En educació, treballar de forma competencial suposa treballar els continguts de forma integrada. Com a conseqüència, es garanteix l’establiment del màxim de connexions entre els aprenentatges que l’alumne pot adquirir en les diferents unitats didàctiques o projectes, ja siguin referits a un o diversos àmbits.

Aquest enfocament globalitzat ofereix diferents nivells d’intensitat, que poden anar des d’un nivell mínim en què es fa una connexió dels aprenentatges dins un mateix àmbit fins a un nivell màxim en què es connecten els aprenentatges dels diversos àmbits que conformen el currículum.

Característiques dels aprenentatges competencials:

 • Transferibles: Es poden utilitzar en contextos diferents.
 • Significatius i permanents: Perduren i no s’obliden de seguida.
 • Productius: Permeten realitzar activitats que són exclusivament reproductives o repetitives.
 • Funcionals: Permeten resoldre problemes de la vida quotidiana.

Les competències bàsiques demanen l’esforç d’integrar aprenentatges de diferents àrees i àmbits de coneixement, a fi de contribuir al desenvolupament integral dels i les alumnes, acostant-los a la interpretació del món i dotant-la de significat, i facilitant-los la participació activa en aquest procés.

Tal i com s’especifica al Decret 119/2015, s’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.

Autor:

 • Salvador Soler Luz.
  Inspector d’Educació Emèrit. Catedràtic. Enginyer i pedagog.
  Director Tècnic a ESEP DUAL.
  Coordinador del curs de preparació d’oposicions a secundària.
  Experiència:
  Coordinador – Inspector de Formació Profesional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  Formadors d’equips directius per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
  President de Tribunal d’Oposicions de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de F.P.

Beneficis de la Programació didàctica

Beneficis de la Programació didàctica

 

Quan es parla de “planificació” no es dubta que és una eina imprescindible per executar un projecte o procés, tot i què a l’hora de fer l’elaboració pot representar fer una tasca feixuga i amb una perspectiva de caràcter teòric que en molts casos no és prou útil, amb l’excusa de que la pràctica portada a la realitat és una altra cosa. Amb aquesta consideració, actualment, la planificació o plantejament és una de les activitats sotmeses a més discussió, si més no de manera implícita.

La derivada de la planificació és la programació en el context d’un projecte definit i es considera com una eina fonamental en tots els vessants organitzatius de molts sectors del món actual. Tanmateix l’aprenentatge per programar és una oportunitat per millorar el raonament lògic-formal de vegades envaït per altres condicionants vinculats a l’emoció i potenciar l’habilitat per la resolució de problemes. Així mateix, la programació permet exercitar altres capacitats que són útils en tots els àmbits de la vida de las persones.

Pot servir d’exemple el què des de fa un parell de dècades i actualment d’una forma vertiginosa està passant en el sector de les tecnologies de la informació en el qual la indústria del software s’ha imposat sobre totes les altres, des de les ciències més avançades a la més quotidiana, la qual cosa converteix al perfil professional de programador com un dels recursos millor valorats en el món laboral i la programació.com la peça bàsica present en molts components.

Ara bé , aquest no és l’únic factor ni sector aprendre i elaborar la programació és important. L’acció de programar significa emprar la creativitat i enginy propis per definir guies, suports…per resoldre qüestions, construir i gestionar processos de qualsevol mena. Qüestió important és el d’aportar la viabilitat per a l’adaptació, de fer canvis i d’aconseguir la innovació en la proposta definida.

En el món de l’educació i la formació, per desenvolupar l’acció i activitat docent amb fortalesa, seguretat i de manera correcta per part dels professors/es, tot atenent els requeriments legals i reglamentaris LOE, LEC, Decret 102/2010 d’autonomia…, i els marcs normatius curriculars de cada etapa “Decrets”, l’eina fonamental és la programació didàctica per nivell o etapa corresponent, la qual és el referent en el centre docent per aplicar i gestionar tots els elements necessaris i alhora imprescindibles per tal que el procés d’ensenyament- aprenentatge sigui el més òptim possible, de qualitat i amb la perspectiva definida per l’excel·lència del treball fet pels professors/s i alumnes.

Fa uns dies el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Res.EDU/17/2020, per la qual es convoca el concurs-oposició i accés a la funció pública docent pel cos de professors d’educació secundària. A part de l’adequació del contingut del procés d’oposicions, tal com està regulat legislativament i que existeixen d’altres procediments més adients per aconseguir l’acreditació de “professor/a numerari/a”, en aquest procés de selecció per proves, s’ha de destacar que s’han fet uns canvis en la seqüenciació de les mateixes i s’ha categoritzat d’una forma lligada amb la pràctica real de la docència.

La primera prova consisteix en l’elaboració i presentació de la Programació Didàctica i l’elaboració i exposició oral d’una Unitat Didàctica davant el tribunal, “per comprovar i valorar l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini necessari per a l’exercici docent”.

Com es comprova el centre d’interès és la “Programació” i la “Unitat didàctica” que forma part de la programació. Els components de la programació que s’indiquen són: Objectius, competències, capacitats, continguts, metodologia, avaluació…tots ells necessaris per tenir-los en compte quan “s’ensenya” perquè s’aprengui”.

En un vessant objectiu i proper a la neutralitat, aquest requeriment per molts/es professors/es que aspiren a una situació professional i personal d’estabilitat és una oportunitat extensiva a tot els docents per “pensar” en tenir al seu abast la programació elaborada en l’àmbit del departament, coordinació, seminari… corresponent, amb finalitat de construir diversitat, cultura de treball agradable, facilitar la inclusió i d’altres elements interessants…aprofitar per fer més efectiu i satisfactori l’exercici del seu ofici privilegiat i sovint no reconegut.

 

Salvador Soler Luz
Inspector d’Educació Emèrit. Catedràtic. Enginyer i pedagog. Director Tècnic a ESEP DUAL.
Experiencia Coordinador – Inspector de Formació Profesional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Formadors d’equips directius per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. President de Tribunal d’Oposicions de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de Formació professional.

 

 

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA 

CATALUNYA 2020

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CURS PREPARACIÓ PER A OPOSICIONS A SECUNDÀRIA