ESEP, ha configurat l’Orientació com un procés específic en els tres vessants que poden influir humanament en l’àmbit personal, l’acadèmic i professional, atenent la situació i circumstàncies pròpies de la persona.

 

 

L’orientació professional és un vector modulat per les característiques pròpies  de la persona i dirigit en relació a l’itinerari acadèmic de cadascuna d’elles.

La finalitat del procés es concreta en aportar l’assessorament i ajut a l’orientat/da per a conèixer-se a sí mateix, preferentment en les dimensions més rellevants pel pensament crític, la iniciativa i la presa de decisions,  percebre tot allò que li afecta personalment i el potencial a desenvolupar o fer a nivell educatiu, formatiu, professional i social.

Es dissenyen programes d’itineraris que preparen  per aclarir, entendre  i assolir els objectius que s’estableixin en relació a la evolució personal mitjançant el “projecte de vida” i/o “professional”, tot atenent el sentit de l’evolució vocacional i dels perfils professionals actuals i canviants; eines per consolidar la iniciativa, seguretat i presa de decisions.

L’orientació a ESEP es fonamenta en el “punt fort”  del coneixement de la realitat i de les possibilitats personals de superació amb el referent de  la proactivitat aplicada als espais actitudinals i de conducta en funció del sistema de valors.

 

                                                   

PROCÉS D’ORIENTACIÓDescripció de les fases

EXEMPLES D’ORIENTACIÓ

Orientació personal

  • Acompanyar en la confecció del Projecte de Vida particular per sentir la motivació i seguretat necessàries per afrontar els reptes futurs i gestionar-los atenent la forma de ser personal.
  • Aplicar el mètode per realitzar el procés d’Autoconeixement per superar les intuïcions i circumstàncies, informacions i referències no contrastades, per configurar el pensament crític i comunicació proactiva.
  • Reforçar el procés d’interiorització dels punts forts personals i oportunitats que es presentin al llarg de l’itinerari vital, i gestionar-les amb confiança i seguretat.

Orientació acadèmica

  • Guiatge i assessorament l’elaboració del Treball de Recerca de batxillerat, aplicant el mètode científic.
  • Tenint en compte la personalitat i aptituds de l’alumne, aportar-li les tècniques d’estudi adequades per obtenir resultats exitosos.
  • Ensenyar les estratègies i tècniques per aprofitar l’esforç en el seu procés d’aprenentatge tot superant les dificultats i febleses possibles.

Orientació Professional

  • Acompanyar a l’alumne o treballador en actiu o en atur en l’elaboració del seu Projecte Professional.
  • Interrelacionar la visió personal sobre el futur pròxim i a mig termini amb els propòsits particulars per motivar en la consecució dels objectius proposats.
  • Analitzar i concretar les capacitats i habilitats personals per determinar les competències professionals que pot desenvolupar amb èxit.
  • Determinar els itineraris professionals més adients a les característiques de caràcter i personalitat, juntament amb la formació adquirida.